กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. นี้เป็นต้นไป
24 พ.ย. 2560
345
0
กระทรวงเกษตรฯเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา
กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. นี้เป็นต้นไป

กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. นี้เป็นต้นไป

          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญา ครั้งที่ 1/2560 ว่า สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ได้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาในประเทศไทย และกำหนดหลักเกณฑ์การทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทจากสัญญา โดยได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. เป็นครั้งแรก

          สำหรับวาระสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ เรื่องการออกกฎหมายลำดับรอง (ประกาศ/ระเบียบ) เพื่อกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 2) ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และ 3) ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศรายละเอียดการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรมเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ด้วย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ คาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการทำการเกษตรในประเทศไทย ให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร และการทำธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา จะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนด ต้องมีการจัดทำเอกสารสำหรับการชี้ชวนและร่างสัญญาให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าและสัญญาต้องมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด “ผู้ประกอบธุรกิจ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบการประกอบธุรกิจของตนเองว่า มีการทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาหรือไม่ เพราะหากเป็นผู้ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาแล้ว ไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ก็จะมีโทษปรับ โดยสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ผู้ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ต้องมาแจ้งการประกอบธุรกิจต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตามหลักเกณฑ์ฯ เพื่อขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ด้วยดี หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา โทร 0-2281-5955 ต่อ 354 หรือสายด่วน 1170” พลเอกฉัตรชัย กล่าว