ตกลง
ปลัด กษ. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับประธานสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น
30 มี.ค. 2561
1,113
0

ปลัด กษ. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับประธานสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น

          ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์              และนายคาซึโอะ โนนากะ (Mr. Kazuo Nonaka) ประธานสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (Memorandum of Mutual Understanding between The Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) and The Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC) on THAI Young Farmer Leaders Training Program in Japan) ฉบับใหม่ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว โดยมี นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทดแทนฉบับเก่าที่จะหมดอายุลงในเดือนมีนาคม 2561

          ในการนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมกับประธานสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Chairman, The Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเกษตร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดี และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเกษตรกรญี่ปุ่น และเกษตรกรของประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกับ JAEC ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยในตลาดญี่ปุ่น อาทิ เนื้อไก่ปรุงแต่ง อาหารสุนัขหรือแมว ปลาทูน่าปรุงแต่ง กุ้งแช่แข็ง สัปปะรด มะม่วง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งในปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกกว่า 162,452 ล้านบาท ร่วมกับเอกอัครราชทูต และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ณ กรุงโตเกียว

          อนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันดำเนินโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2526 หรือกว่า 35 ปี โดยมีเยาวชนเกษตรไทยเข้าร่วมโครงการแล้ว 35 รุ่น กว่า 500 คน และในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 คน โดยฝึกงานในฟาร์มของครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น (on the job training) เป็นเวลา 11 เดือน เยาวชนเกษตรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรที่มีการบริหารจัดการที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งนอกจากจะได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ การรวมตัวเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มเกษตรกรญี่ปุ่นแล้ว ยังหวังผลในระยะยาวถึงการให้ยุวเกษตรกรรุ่นใหม่ นำประสบการณ์ต่าง ๆ และความรู้ความชำนาญที่ได้รับ ตลอดจนแนวความคิดในการดำเนินชีวิตที่มีระเบียบมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการมาประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรของตนเองในประเทศไทย

          ที่ผ่านมา เยาวชนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่น ได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในแวดวงเกษตรกรรม อาทิ ผู้นำชุมชนเกษตรกรในท้องที่ นักวิจัยด้านการเกษตร ปราชญ์เกษตร ฯลฯ และยังได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นชมรมผู้ผ่านการฝึกงานการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่น กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ