ตกลง
ปลัดเกษตรฯ เปิดงานฉลองครบรอบ “66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร”
27 มิ.ย. 2561
344
0
66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร
ปลัดเกษตรฯเปิดงานฉลองครบรอบ
ปลัดเกษตรฯ เปิดงานฉลองครบรอบ “66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร”

ปลัดเกษตรฯ เปิดงานฉลองครบรอบ “66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร” พร้อมเปิดตัวโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สินค้าคุณภาพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และใช้การตลาดนำการผลิต

นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร”ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ จำกัด ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พร้อมเปิดตัว 3 โครงการฯ ได้แก่ 1) โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 2 หรือ Co-op Click 4.0 2) โครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 5 และ 3) โครงการกระจายสินค้าสหกรณ์สู่ชุมชน ว่า ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดทั่วประเทศ มีสมาชิกเป็นสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกร ทำหน้าที่เป็นตัวกลางซื้อขายสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ทั่วประเทศ วิสัยทัศน์ คือ “ชสท. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจร ในด้านการส่งเสริมการผลิต จัดหาปัจจัยการผลิต การตลาด ให้องค์ความรู้และสวัสดิการ ตามอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการให้บริการกับสมาชิก ยึดอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิกและเกษตรกรเป็นสำคัญชสท. ได้ก่อตั้งและดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 66 ปี แล้ว โดยได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสหกรณ์สมาชิกและเกษตรกร เช่น โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายมาเป็นจำนวนถึง 72 รุ่นโครงการข้าวแกงสหกรณ์โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์โครงการกระจายสินค้าสหกรณ์สู่ชุมชน ประจำปี 2561 ตลอดจนได้เป็นผู้ริเริ่ม โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ในชื่อ Co-op Click 4.0  โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดี และมีประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์และเกษตรกร ที่จะนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพ และใช้การตลาดนำการผลิต

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัดกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกบูธนิทรรศการต่าง ๆ เช่น โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 2หรือCo-op Click 4.0 โดยมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ เช่น สามารถเปลี่ยนภาษา ไทย จีน อังกฤษ พัฒนาโปรแกรมให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังปรับเปลี่ยนแพลทฟอร์ม ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดมากขึ้น และยังเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์มากขึ้นโครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 5 เป็นโครงการฯ ที่สนับสนุนให้สหกรณ์สมาชิกบริการข้าวแกงในราคาพิเศษ เริ่มต้นที่10 บาทให้กับสมาชิก พนักงานและคนในชุมชน  โดยมีสหกรณ์สมาชิก ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 15 สหกรณ์ รวมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯทั้งหมด 117 สหกรณ์และอีกโครงการฯ ที่ ชสท. เปิดตัวดำเนินการในปี 2561 คือโครงการกระจายสินค้าสหกรณ์สู่ชุมชนซึ่งเป็นโครงการที่นำสินค้าสหกรณ์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม จัดจำหน่ายให้กับเครือข่ายสหกรณ์ทุกประเภททั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ร้านค้าต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าคุณภาพดีในราคาที่เป็งานราชการ เครือข่ายสหกรณ์ต่าง ๆ นธรรม รวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าสหกรณ์อีกช่องทางหนึ่งซึ่งการจัดงานในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากหน่วย