ตกลง
นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 ส.ค. 2561
122
0
นายอานัติวิเศษรจนาผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยตรวจผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเขมชาติ จิวประสาท) จากกรมประมง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีรีขันธ์ และประมงจังหวัด เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายธีรพันธ์ นันทกิจ) แทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดราชการ ได้หารือเรื่องต่างๆ ได้แก่ เรื่องของการทำประมง สับประรด เป็นต้น

จากนั้น 09.30 น. ได้เป็นประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และติดตามนโยบายของของรัฐบาล โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระดับกรม) หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้รับผิดชอบโครงการประจำจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ประธานแปลงใหญ่ ประธาน ศพก. ณ ห้องประชุมเขื่อนปราณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์