ตกลง
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เป็นประธานการประชุม ฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียน-โรงนา และเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในพื้นที่จ.อุบลราชธานี
12 ก.ย. 2561
244
0
นายสุดสาครภัทรกุลนิษฐ์ผตร.กษ.เป็นประธานการประชุม
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เป็นประธานการประชุม ฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียน-โรงนา และเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในพื้นที่จ.อุบลราชธานี

วันที่ 12 ก.ย. 61 นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เป็นประธานการประชุม ฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียน-โรงนา โดยมีผู้แทนจาก สนง.เกษตรจ.อุบลราชธานี, กษ.จ.อุบลราชธานี, อบต.กุดลาด,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มเกษตรกร ในชุมชนรอบๆโรงเรียน-โรงนา ร่วมกันวางแนวทางในการฟื้นฟูและพัฒนาโดยนำรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล มาปรับใช้และให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน ณ โรงเรียน-โรงนา ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ต่อมาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในพื้นที่จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 จุด ดังนี้

1) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง มีสมาชิก 196 คน งบประมาณ 300,000 บาท

2) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตก้อนเชื้อเห็ด ต.นาคาย อ.ตาลสุม มีสมาชิก 34 คน งบประมาณ 75,000 บาท

3) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ มีสมาชิก 35 คน งบประมาณ 300,000 บาท

ซึ่งทั้ง 3 จุด มีการวางแผนจำหน่าย,แบ่งผลกำไรให้สมาชิกและเก็บเป็นกองทุนหมุนเวียนต่อไป โดยเกษตรกรทุกคนพอใจกับโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นอย่างมาก และอยากเข้าร่วมโครงการอีกในปีต่อๆไป