ตกลง
นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการ กษ. เขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)
10 ม.ค. 2561
354
0
นายดิเรกตนพยอมผู้ตรวจราชการกษ.เขตตรวจราชการที่
นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการ กษ. เขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการ กษ. เขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) สรุปได้ดังนี้

         1. ชี้แจงนโยบายนโยบายและแนวทางการตรวจราชการ โดยขอให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ตามปฏิทินการตรวจราชการ

         2. วางแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2561  จำนวน 15 โครงการ โดยหน่วยงานเจ้าภาพหลักในสังกัด เป็นผู้รวบรวมและรายงานผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค ตามประเด็นการตรวจราชการ

         3. ทำความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง ปี 2561 สู่การพัฒนาเกษตร 4.0 ไม่เพียงแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกันด้วยให้เป็น smart officer ที่มีองค์ความรู้ใหม่เพิ่มเติมมากขึ้น