ตกลง
นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม AEOC
11 ม.ค. 2561
721
0
นางจันทร์ธิดามีเดชผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม AEOC

วันนี้ 11 มกราคม 2561 นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม AEOC ขั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหารือแนวทางการบริหารจัดการระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป