ตกลง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดกาฬสินธุ์
7 พ.ย. 2561
263
0
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่7พฤศจิกายน2561เวลา10.00น.นายประสงค์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดกาฬสินธุ์

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุม ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และติดตามการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และเวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยมเกษตรกรใน สปก.บ้านดงกล้วย ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

อ้างอิงข่าวจาก https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=560154454413286&id=100012562083801