ตกลง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการจัดงานแปลงสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
8 พ.ย. 2561
323
0
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการจัดงานแปลงสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
วันที่8พฤศจิกายน2561เวลา09.30น.นายประสงค์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการจัดงานแปลงสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

                วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการจัดงานแปลงสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลง น.ส.ชญาภา ธรรมรัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจร่วมโครงการ 5,207 ไร่

                มีหน่วยงานร่วมชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการและตอบประเด็นข้อซักถาม ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ผู้แทนสำนักงานสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนเมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เกษตรอำเภอหนองกุงศรี เกษตรอำเภอท่าคันโท และ ธกส.

 

อ้างอิงข่าวจาก  https://www.facebook.com/100012562083801/posts/560475811047817/