ตกลง
กระทรวงเกษตรฯ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รุ่นที่ 2
26 พ.ย. 2561
231
0
การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง
กระทรวงเกษตรฯเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
กระทรวงเกษตรฯ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รุ่นที่ 2

กระทรวงเกษตรฯ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รุ่นที่ 2

     นายลักษณ์วัจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รุ่นที่ 2 

ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ล 2 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักบริหารระดับสูง ให้มีการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการเรียนรู้ และภาวะผู้นำที่มีความรู้ และทำความเข้าใจกับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน ต้องก้าวตามให้ทันวิทยาการใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วรวมทั้งจะต้องพัฒนาตนเองให้สามารถ ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเป็นผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งต้องใช้ทั้งทักษะศิลปะ และศาสตร์ทุกแขนงที่มีอยู่ในการทำงานให้เกิดผลสำเร็จได้จริงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายหลักของหลักสูตร ดังนี้ 1. สามารถพัฒนาศักยภาพและ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคด้านการบริหาร 2. เสริมสร้างคุณลักษณะของการเป็นผู้นำและการเปลี่ยนแปลงที่มีความพร้อมด้านบริหารจัดการ และ 3. มีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

     สำหรับหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน  2561 – 23 มกราคม 2562 โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 68 คน การจัดอบรมในครั้งนี่ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการเป็นอย่างยิ่ง และช่วงท้ายของการอบรมมีการบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสู่การบูรณาการภาคการเกษตร” เพื่อสร้างความเข้าใจจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถและการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ ในด้านต่าง ๆ

นายลักษณ์ กล่าว