ตกลง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานยิ่งใหญ่ ๕ ธันวา “วันดินโลก ปี ๒๕๖๑”
27 พ.ย. 2561
1,070
0
“วันดินโลก ปี ๒๕๖๑”
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานยิ่งใหญ่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานยิ่งใหญ่ ๕ ธันวา “วันดินโลก ปี ๒๕๖๑”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานยิ่งใหญ่ ๕ ธันวา “วันดินโลก ปี ๒๕๖๑” “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” พร้อมกันทั่วประเทศ

   นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องใน5 ธันวาคม วันดินโลกพร้อมกันทุกประเทศ โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership : GSPจะกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานแต่ละปีโดยคัดเลือกประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้อสรุป หรือผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก และประเทศต่าง ๆ สำหรับปี 2561 ทาง GSP ได้กำหนดหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ซึ่งเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลในการแก้ปัญหามลพิษทางดิน อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 การขจัดความอดอยากและหิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานกิจกรรมวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่เฉพาะช่วงวันที่ 5 ธันวาคมเท่านั้น โดยปี 2561ได้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา โรงเรียน ชุมชน เกษตรกร วัด ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างประเทศขับเคลื่อนและรณรงค์การจัดงานนิทรรศการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับวันดินโลกตลอดทั้งเดือนธันวาคมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแสดงถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่ใช้เป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงประชากรโลก ให้เป็นที่รับทราบกันในวงกว้าง  

     นางสาวเบญจพร ชาคารานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันดินโลกเป็นประจำทุกปี สำหรับ ปี 2561กำหนดจัดงานในหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา” โดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จของการน้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสตร์พระราชา ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินมาปฏิบัติใช้ออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และการขจัดความหิวโหย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า คน” จัดโดยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จัดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม โดยใช้พื้นที่บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ส่วนที่ 2 นิทรรศการ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดโดยองค์การระหว่างประเทศ (FAO และ UNCCD) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มาของวันดินโลก / การจัดแสดงภาพยนตร์ (หนังสั้น) ให้ผู้ชมได้ตระหนกถึงวิกฤติความเสื่อมโทรมของดิน ผลจากการใช้ที่ดินของมนุษย์ และมลพิษทางดิน แนวทางการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดดำริในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการดิน และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ส่วนที่ 3 นิทรรศการ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา”  จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย แบ่งเป็น 1 นิทรรศการในรูปแบบโปสเตอร์ เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวกิจกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ นำไปสู่การผลิต / นิทรรศการเกี่ยวกับมลพิษทางดิน การผลิตอาหารปลอดภัย การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ / นิทรรศการด้านการศึกษาวิจัยและการถ่ายทอดสู่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 7 กลุ่มของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย อาทิ นิทรรศการ “คนเปลี่ยนดิน ดินเปลี่ยนคน” นิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา นำพาประมงไทยยั่งยืน”  นิทรรศการ “โคนม อาชีพพระราชทาน” นิทรรศการ “ดินดี พืชเด่น สัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” นิทรรศการ “การผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อการอนุรักษ์ดิน” เป็นต้น

     อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตที่น้อมนำศาสตร์พระราชด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า ลงปฏิบัติในพื้นที่ แบ่งเป็น นิทรรศการ “เชื่อมฟ้ามาสู่ดิน” โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดแสดงเครื่องบินฝนหลวง จุดถ่ายภาพ และการเข้าชมโครงสร้างภายในเครื่องบิน จัดทำโรงหนังขนาดเล็กแสดงวีดีทัศน์เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในด้านตำราฝนหลวงพระราชทาน นำเสนอประวัติของการทำฝนหลวง และขั้นตอนการปฏิบัติการฝนหลวง นิทรรศการ “การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ” โดยกรมชลประทาน นิทรรศการ “ศิลป์ในนาข้าว” แสดงภาพสัญลักษณ์ World Soil day 5 December 2018 โดยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโพธาราม และกรมพัฒนาที่ดิน นิทรรศการ “ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน บ้าน ๔ ภาค โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจ/พระราชดำรัส การทรงงานและพระราชดำรัส การจัดการและแก้ไขปัญหาดินตามแนวพระราชดำริ ๔ ภาค

     ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ในงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก ระหว่าง วันที่  5 – 7  ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี โดยพร้อมเพรียงกัน