ตกลง
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562
13 มี.ค. 2562
85
0
ประชุมวิชาการ
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “บูรณาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาข้าว”  

     นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “บูรณาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาข้าว” ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกร ดำเนินการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ทุกโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การปฏิรูประบบภาคการเกษตร เพื่อสร้างอาชีพ ความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีรายได้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ งานวิจัยต่าง ๆ ที่กรมการข้าวได้ดำเนินการเพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิตข้าว ได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

     อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคการเกษตรโดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งเป็นสินค้าปฐมภูมิและมีมูลค่าต่ำ ให้ได้รับการพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ โดยการการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการผลิตข้าว และการสร้างมูลค่าเพิ่มที่มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตข้าว โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเปลี่ยนข้าวให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ทำให้เป็นอาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งเปลี่ยนการผลิตข้าวแบบดั้งเดิมให้เป็นแบบสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำ ตลอดจนมีความสมดุลกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้หลักการ “การตลาดนำการผลิต”

     ทั้งนี้ รัฐบาลปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านข้าว โดยจัดทำ “แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร” ได้สร้างเสถียรภาพราคาข้าวให้กับพี่น้องชาวนาไทย ทำให้ราคาข้าวดีขึ้นตามลำดับอย่างชัดเจน มีการรวมกลุ่มทำนาแปลงใหญ่ ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง มีการนำความรู้สู่การปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย