ตกลง
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดพิจิตร
15 พ.ค. 2562
147
0
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดพิจิตร
วันพุธที่15พฤษภาคม2562เวลา09.30น.นายเข้มแข็ง
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดพิจิตร

          วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดพิจิตร ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่ที่ 8 บ้านเนินพลวง ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีสภาพเหมาะสมกับพื้นที่ โดยให้หน่วยงานให้บริการสนับสนุนเกษตรกรตามภารกิจ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานและสถาบันเกษตรกร วิทยากรเกษตรกรนำเกษตรกรที่มาร่วมงานเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ที่สถานีการเรียนรู้ 8 สถานีการเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการทางการเกษตรกับเกษตรกรที่มาร่วมงาน