ตกลง
กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมคณะทำงานอาเซียน-อินเดีย ด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 6
2 ก.ค. 2562
207
0
กระทรวงเกษตรฯจัดการประชุมคณะทำงานอาเซียน-อินเดีย
กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมคณะทำงานอาเซียน-อินเดีย ด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 6

กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมคณะทำงานอาเซียน-อินเดีย ด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 6 ติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานระยะกลาง เป้าหมายถึงปี 2563

นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานอาเซียน-อินเดีย ด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 6 (The ASEAN-India Working Group on Agriculture and Forestry หรือ AIWGAF) ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ และร่วมดูงานจังหวัดนครปฐม โดยการประชุมนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2561 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในปี 2562 ก่อนการจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 สมัยพิเศษ (Special SOM-40th AMAF) โดยจะนำผลการประชุมดังกล่าวไปรายงานต่อที่ประชุม Special SOM-40th AMAF ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562 นี้ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สำหรับการประชุมคณะทำงานอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 6 ในครั้งนี้ มีประธานร่วมในที่ประชุม ได้แก่ ฝ่ายอินเดีย และฝ่ายเวียดนาม เพื่อเป็นการรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานระยะกลาง ปี 2559-2563 ที่ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงด้านอาหาร นอกจากนี้ยังให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการที่จะดำเนินการในอนาคต อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ การแลกเปลี่ยน การเยือน การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น