ตกลง
รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายแก่ อ.ต.ก.
30 ส.ค. 2562
324
0
มอบนโยบายแก่ อ.ต.ก.
รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายแก่ อ.ต.ก.
รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายแก่ อ.ต.ก.

รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายแก่ อ.ต.ก. หนุนการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

     ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และเยี่ยมชมการดำเนินงานภายใน อ.ต.ก. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร ต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบตลาด เชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร

     สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2562 อ.ต.ก. มีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน และส่งเสริมการตลาดนำการผลิตภาคการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) สร้างตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยส่งเสริมการซื้อขายสินค้าบนระบบออนไลน์ จัดตั้งตลาด อ.ต.ก. ในภูมิภาคและจัดตั้งตลาดน้ำ 2) สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในรูปแบบ 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมการเกษตร คัดสรรสินค้าเกษตร Best of อ.ต.ก. สร้าง Brand อ.ต.ก. และจัดงาน อ.ต.ก. Fair 3) ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญาและจัดทำตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศให้เกษตรกร

     "ได้ให้นโยบาย อ.ต.ก. ในการเป็นแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะใช้แนวทางขยายตลาด อ.ต.ก. ไปทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด และขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยสำรวจความต้องการของตลาด กำหนดปริมาณการรับซื้อ และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นนั้นๆ โดยไม่ต้องนำสินค้ามาขายที่ตลาด อ.ต.ก. ในกรุงเทพ" 

     ทั้งนี้ การดำเนินงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรมในหลายด้าน อาทิ 1) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้บริโภค มีโอกาสในการเข้าสู่ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพมากขึ้น และได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย 2) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีการใช้ประโยชน์สินทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ มีศูนย์กลางกระจายปัจจัยการผลิตและระบบตลาดที่ทันสมัย ครบวงจรเป็นต้นแบบ สามารถเป็นที่พึ่งของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน เป็นกลไกด้านการตลาดสินค้าเกษตรของรัฐที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเกษตรกร มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน และ 3) ภาครัฐบาล ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ/การบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพเพิ่มขึ้น

     ในโอกาสนี้ รมช.ธรรมนัส ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานภายใน อ.ต.ก. อาทิ ตลาดอินทรีย์ ร้านค้ามินิ อ.ต.ก. ร้าน Best Of Ortorkor ตลาดสดต้นแบบ และตลาดเกษตรกร พื้นที่ 350 และ 1,000 ตร.ม. ด้วย.