ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
7 ก.พ. 2562
240
0
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
วันพฤหัสบดีที่7กุมภาพันธ์2562เวลา09.00น.นายเข้มแข็ง
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

          วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีนายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี    ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้พบปะ พูดคุยกับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม และได้กล่าวถึงข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) ที่กำชับให้ข้าราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการฯ ดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มรับสมัคร ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา กลไกราคา ไปจนถึงการตลาด การจำหน่าย และได้สอบถามเกษตรกรถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจะได้รวบรวมและนำไปเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้หน่วยงานหลัก 5 เสือที่ขับเคลื่อนโครงการ ฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานในวันนี้

          เวลา 10.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมกับนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 9 บ้านป่าคา ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

          จังหวัดอุทัยธานี ได้มีการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยได้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคส่วนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จนส่งผลให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีผลกำไรและรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดแทนการปลูกข้าว ตลอดจนสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

          ซึ่งในวันนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมเปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2561/62 แปลงตัวอย่างของนายประทาน อุดมศรี ซึ่งถือว่าเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการฯ@@@