ตกลง
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ"
11 ก.พ. 2562
344
0
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ"
วันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์2562เวลา13.00น.นายสุดสาคร
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ"

          วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/2561 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" โดยจัดบรรยายให้กับบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 800 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรจาก กรมประมง จำนวน 400 คน, กรมวิชาการเกษตร จำนวน 252 คน, กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 100 คน และกรมฝนหลวง จำนวน 48 คน ณ ห้อง 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ