ตกลง
กระทรวงเกษตรฯ มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรอำเภอบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
21 ต.ค. 2562
395
0
มอบ ส.ป.ก.4-01
กระทรวงเกษตรฯมอบส.ป.ก.4-01ให้เกษตรกรอำเภอบ้านเหลื่อม
กระทรวงเกษตรฯ มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรอำเภอบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

กระทรวงเกษตรฯ มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรอำเภอบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 299 ราย 313 แปลง เนื้อที่ 2,545 ไร่ มุ่งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้เกษตรกรมีที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรมถูกต้องตามกฎหมาย

       ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ณ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ว่า การจัดงานวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ห่างไกลในการติดต่อขอรับ ส.ป.ก. 4-01 กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. ได้ดำเนินการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ห่างไกลจะได้ไม่ต้องเดินทางไปที่ ส.ป.ก. จังหวัด ซึ่งไม่สะดวกเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก

      "การลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมาในวันนี้ ได้รับฟังปัญหาจากเกษตรกรส่วนใหญ่ ซึ่งประสบความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สิน และภัยแล้ง ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว 900 ล้านบาท ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน โดยการลดขั้นตอนการดำเนินงาน และเร่งรัดมาตรการตรวจสอบที่ดินที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาที่จะต้องเร่งสะสางอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม และมีนโยบายส่งเสริมอาชีพในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป" รมช.ธรรมนัส กล่าว

     สำหรับในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้รับการจัดที่ดินทำกินในปีงบประมาณ 2562 ไปแล้ว จำนวน 10,674 ราย 11,514 แปลง เนื้อที่ 72,042 ไร่ เฉพาะอำเภอบ้านเหลื่อม จำนวน 299 ราย 313 แปลง เนื้อที่ 2,545 ไร่ โดยหวังว่าเมื่อเกษตรกรได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้วจะทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้มีที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งการที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้นำ ส.ป.ก. 4-01 มามอบให้แก่เกษตรกรในวันนี้ จึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการ และในวันนี้ได้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้นำเกษตรกรพื้นที่ต้นแบบมาจัดแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงานเป็นอย่างดี