ตกลง
ปลัดเกษตรฯ เร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด
25 พ.ย. 2562
346
0
ปลัดเกษตรฯเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร
ปลัดเกษตรฯ เร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด

     นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากการประชุมที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปวิเคราะห์ผลกระทบและเสนอมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งตั้งสมมติฐานว่าหากมีการแบน 3 สารเคมี ได้แก่ พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร โดยที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาและได้ข้อสรุปว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปคิดโครงการในการช่วยเหลือเกษตรกร อาทิ มาตรการในการเยี่ยวยา โดยให้จัดทำหลักเกณฑ์ การกำหนด กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการเยียวยา จำนวนพื้นที่ ที่จะได้รับผลกระทบ อัตราที่จะใช้การเยียวยา เป็นต้น มาตรการจัดการเชิงปฏิวัติในการกำจัดวัชพืชหากมีการยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าว อาทิ การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือการทำเกษตรสมัยใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้จัดตั้งทีม Task Force เพื่อศึกษาวิจัย หาสารชีวภัณฑ์ หรือ จุลินทรีย์ มาทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งในประเด็นดังกล่าวจะมีการนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาต่อไป