ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ 9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2562
28 พ.ย. 2562
70
0
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ 9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2562
วันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายน2562เวลา13.30น.นายอำพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ 9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2562

          "ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

          วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ 9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2562 โดยมีปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการโคบาลบูรพาระยะที่ 2 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.กยึดคืน)และช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อและแพะเนื้อในพื้นที่ภาคตะวันออก  ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพาประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจำนวน6,000ราย/โคเนื้อ30,000 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อจำนวน100ราย/แพะเนื้อ3,200ตัว พร้อมนี้ที่ประชุมได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการโคบาลบูรพาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายประภัตร โพธสุธน) ซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ต่อไป