ตกลง
"เฉลิมชัย" ตรวจเยี่ยมโครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี สามารถช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภค
27 ธ.ค. 2562
132
0
น้ำ ท่ากระจาย
เฉลิมชัยตรวจเยี่ยมโครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
"เฉลิมชัย" ตรวจเยี่ยมโครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี สามารถช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภค

"เฉลิมชัย" ตรวจเยี่ยมโครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี สามารถช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภค

    นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยการก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สนับสนุนระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.คลองพา ม.2 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ประมาณ 581 ครัวเรือน และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร พื้นที่ประมาณ 700 ไร่

    สำหรับลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างฝายชนิดกล่องหิน (Gabion Mattress) สูง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 45.00 เมตร สามารถระบายน้ำหลากได้มากกว่า 569.68 ลบ.ม./วินาที ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคบรรเทาอุทกภัยแล้ว ยังสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 100,000 ลบ.ม.(ที่ระดับเก็บกัก) ได้อีกด้วย

   นอกจากนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปของโครงการประตูระบายน้ำคลองท่ากระจาย ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มในคลองท่าชนะและคลองท่ากระจายในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่ ต.สมอทอง ต.คลองพา ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี และเก็บกักน้ำจืดสำหรับการอุปโภค-บริโภค ราษฎรประมาณ 1,500 ครัวเรือน และเพื่อทำการเกษตร พื้นที่ประมาณ 11,600 ไร่ ซึ่งกรมชลประทานจะเร่งดำเนินการศึกษาแผนของโครงการ และของบประมาณในการดำเนินการให้เร็วที่สุดต่อไป

    "ขอยืนยันว่ารัฐบาลเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุก ๆ คน และทุกพื้นที่ ซึ่งปัญหาเรื่องน้ำและราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ถือเป็นปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรประสบปัญหากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเข้ามาเป็นรัฐบาลนั้น พร้อมจะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีความยั่งยืน ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้และมีราคาพืชผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงถาวรด้วย" นายเฉลิมชัย กล่าว