ตกลง
รมช.มนัญญา เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรเกาะยาว
16 มี.ค. 2563
185
0
สหกรณ์การเกษตรเกาะยาว
รมช.มนัญญา เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรเกาะยาว
รมช.มนัญญา เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรเกาะยาว

รมช.มนัญญา เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรเกาะยาว

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา

  นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเกาะยาว มีผลงานที่สำคัญคือโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่พืชเศรษฐกิจหลัก โดยรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยผสม อุปกรณ์ทางการเกษตร มีการส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพ และหาแนวทางในการพัฒนาด้านการตลาด เพื่อให้สมาชิกและเกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยการประสานพ่อค้ารายใหญ่เพื่อรวมกันขาย นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรรายย่อย คือ การส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรแบบผสมผสานและทำเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ มีการปลูกข้าว และผักสวนครัวไว้บริโภคกันเอง 

  "สหกรณ์การเกษตรเกาะยาว ถือว่ามีการดำเนินการมาอย่างยาวนานเป็น และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้และกระจายสินค้าของคนในชุมชนท้องถิ่น ขอให้รักษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยการช่วยเหลือกันเองภายในกลุ่ม ต้องดูแลตัวเองได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้การตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ถือเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากการทำเกษตรไม้ยืนต้น หากทางสหกรณ์การเกษตรเกาะยาวมีความสนใจทางกระทรวงและสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนและพร้อมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" รมช.กล่าว

  จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ให้กับเกษตรกร จำนวณ 5 ราย พร้อมเยี่ยมชมผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ น้ำมันชายหยาดสกัดจากสมุนไพรพื้นถิ่นมีส่วนช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก และน้ำผึ้ง เป็นต้น

  นอกจากนี้สหกรณ์การเกษตรเกาะยาว ยังมีการการดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่

- ศูนย์พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร (ศพก.)

- เศรษฐกิจพอเพียง

- สนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยระบบสหกรณ์

- เกษตรทฤษฎีใหม่

- เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

สหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม 2523 ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 40 ปี ปัจจุบัน มีสมาชิก 1,198 คน มีทุนเรือนหุ้น 15,679,785 บาท เงินรับฝาก  จำนวน 20,898,259.48 บาท โดยสหกรณ์ดำเนินธุรกิจจำนวน 3 ด้าน เพื่อบริการสมาชิก ดังนี้ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ปริมาณธุรกิจ รวม 36,365,052.89 บาท