ตกลง
เกษตรฯ Kick off ปล่อยคาราวานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
16 มี.ค. 2563
202
0
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เกษตรฯKickoffปล่อยคาราวานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เกษตรฯ Kick off ปล่อยคาราวานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เกษตรฯ Kick off ปล่อยคาราวานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกันทั่วประเทศฟรี บูรณาการผนึกกำลังทุกหน่วย สร้างภูมิคุ้มกันในสุนัข-แมว เผยอัตราการพบโรคในสัตว์และผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ วัดใหญ่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งภายในงานจะเน้นกิจกรรม ฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน รักษาพยาบาลสัตว์ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทุกกิจกรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานราชการต้องบริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 และโครงการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัดตามที่สาธารณะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า หวังว่าทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะประสานความร่วมมือ และบูรณาการการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ที่ตั้งไว้ต่อไป

ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในนามคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กล่าวว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยมีอัตราการพบโรคในสัตว์และผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์การพบโรคในสัตว์ ในปี 2561 มีจำนวน 15.3% ปี 2562 จำนวน 5.3%. และ ปี 2563 จำนวน 3.3% ส่วนการพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ในปี 2561 จำนวน 18 ราย ปี 2562 จำนวน 3 ราย และ ปี 2563 ยังไม่พบผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าบรรลุผลสำเร็จตามพระปณิธานของพระองค์ท่านฯ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น และเพื่อประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สถานการณ์การเกิดโรคในคน สถานการณ์การเกิดโรคในสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจสัตว์ และการควบคุมประชากรสัตว์ ซึ่งในการเปิดโครงการฯ มีกิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างมีความรับผิดชอบอีกด้วย

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และนำคณะตัดริบบิ้นปล่อยคาราวานอาสาปศุสัตว์และทีมสัตวแพทย์ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนทั่วประเทศ ตลอดจนเยี่ยมชมการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว อีกด้วย