ตกลง
รมช.มนัญญาเตรียมปั้นเกษตรรุ่นใหม่
13 ม.ค. 2563
184
0
ปั้นเกษตรรุ่นใหม่
รมช.มนัญญาเตรียมปั้นเกษตรรุ่นใหม่
รมช.มนัญญาเตรียมปั้นเกษตรรุ่นใหม่

รมช.มนัญญาเตรียมปั้นเกษตรรุ่นใหม่ มุ่งมั่น นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพอย่างยั่งยืน

     นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร”ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมาและมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพเกษตรกรและต้องการกลับคืนสู่บ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพของครอบครัว และมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเล็งเห็นปัญหาแรงงานในปัจจุบัน การลดค่าแรง การเลิกจ้างงาน โรงงานต่างๆประกาศปิดตัวลง โครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือและขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีงานทำและได้กลับบ้าน ทั้งนี้ เกษตรกรต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการทำการเกษตร โดยทางกระทรวงฯ และกรมส่งสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการสนับสนุนให้สหกรณ์ในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคง โดยเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในด้านการถ่ายทอดความรู้การทำเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต บริการเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินลงทุน และแนะนำช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาด ทั้งนี้ได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องการยกระดับภาคการเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญเพื่อการบริโภคของคนไทยทั้งประเทศและก้าวสู่การเป็นครัวโลก จึงจำเป็นต้องสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่  โดยสร้างแรงจูงใจให้กลับมาทำอาชีพเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้การผลิตและบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร เพื่อพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

        ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่    1 – 31 มกราคม 2563 ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 5,000 คน หรือวันละไม่ต่ำกว่า 400 คน อายุระหว่าง30-39 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญาโท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทที่มีความต้องการกลับไปทำเกษตรกรรมในภาคอิสาน และภาคเหนือ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการคือ มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีที่ดินเป็นของตนเองหรือสามารถเช่าที่ดิน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรได้ ในกรณีไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง กรมฯ จะจัดสรรที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ซึ่งมีอยู่ 17 แห่ง พื้นที่กว่า 639 ไร่ ซึ่งสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะการทำเกษตรแบบแปลงรวม โดยกรมฯ จะประสานงานหน่วยต่าง ๆ  ในการทำเกษตร ทั้งการปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา และทำปศุสัตว์ โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่าน QR Code ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.thสอบถามรายละเอียด โทร 02 281 3292 หรือที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ และจะประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 นี้