ตกลง
รมช.กระทรวงเกษตรฯ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
10 ก.พ. 2563
121
0
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
รมช.กระทรวงเกษตรฯเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
รมช.กระทรวงเกษตรฯ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่

รมช.กระทรวงเกษตรฯ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่พร้อมมอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-01 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีที่ทำกินพร้อมองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ

      ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มอบแหล่งน้ำไร่นานอกเขตชลประทาน มอบสารชีวภัณฑ์และเมล็ดพันธุ์ผัก แก่เกษตรกร และเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายมันสำปะหลังตามคุณภาพผลผลิต ปีการผลิต 2562/63 ระหว่างกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง กับ ผู้ประกอบการ ณ แปลงเกษตรกร นางเดือนเพ็ญ เสาศิริ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกัน รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

      ทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) โดยในส่วนของพื้นที่เขตดําเนินการปฏิรูปที่ดินอําเภอเทพสถิต มีเนื้อที่ทั้งหมด 337,855 ไร่ ดําเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว26,078 ราย 30,986 แปลง เนื้อที่ 322,122 ไร่ และในวันนี้จะมอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกรจํานวน 150 ราย 21 แปลง จํานวน 1,905 ไร่ เกษตรกรในพื้นที่นั้นยังประสบปัญหาภัยแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ พืชผลราคาตกต่ำ เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ดอนภูเขา อีกทั้งปัญหาการถือครองที่ดินของเกษตรกรยังไม่ทั่วถึง ดังนั้นต้องเริ่มต้นจากการกระจายสิทธิในที่ดินทํากินให้เกษตรกร การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาองค์ความรู้ เกิดการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายในการผลิต ยกระดับราคาและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพต่อไป

       ร้อยเอก ธรรมนัสกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกร ทางกระทรวงเกษตรฯจึงมีนโยบายในการมอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก.4-01 เพื่อให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ดียิ่งขึ้น