ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 และ 9 ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดตราด
13 ก.พ. 2563
47
0
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 และ 9 ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดตราด
วันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2563เวลา09.00น.นายอำพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 และ 9 ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดตราด

          วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 และ 9 ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจฯ ดังนี้

          1. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (หัวหน้าคณะผู้ตรวจฯ)

          2. นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

          3. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          4. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

          โดยก่อนการประชุมได้เข้าพบปะหารือในประเด็นข้อราชการกับ ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และประชุมตรวจติดตามนโยบายที่สำคัญ  ดังนี้

          1. ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดตราด

          2. ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

          3. ปัญหาเรื่องเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

          4. การจัดการประมงอย่างยั่งยืน

          5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติติยราชนารี

          ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดตราด