1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
กระทรวงเกษตรฯ แสดงจุดยืนนโยบาย 3s (Safety- Security- Sustainability)
21 ต.ค. 2563
1,494
0
กระทรวงเกษตรฯ แสดงจุดยืนนโยบาย 3s (Safety- Security- Sustainability) ในการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียนพร้อมดันไทยเป็น Hub อาหารจากพืช (Plant-based Food)
กระทรวงเกษตรฯ แสดงจุดยืนนโยบาย 3s (Safety- Security- Sustainability)
กระทรวงเกษตรฯ แสดงจุดยืนนโยบาย 3s (Safety- Security- Sustainability)

 

      นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 42 การประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 20 และการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียน-อินเดีย ด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 6 ร่วมกับรัฐมนตรีเกษตรอาเซียนอีก 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และอินเดีย เป็นต้น ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยได้เน้นย้ำนโยบาย 3 ด้าน หรือ 3S ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน คือ Safety ความปลอดภัยของอาหาร Security ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และ Sustainability ความยั่งยืนของภาคการเกษตร รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับอาเซียนและนานาประเทศ เพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยตั้งเป้าหมายสู่ความก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและมั่นคง

 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังเน้นย้ำการสร้างและผนึกกำลังการทำการเกษตรวิถีใหม่(Agricultural New Normal) เพื่อตอบสนองต่อปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยประเทศไทยได้เสนอโครงการ ASEAN New Normal Plant-based Food Hub เนื่องจากเห็นว่าอาหารที่ทำมาจากพืช (Plant-based Food) เป็นสินค้าใหม่ที่มีความต้องการสูงในตลาดโลก ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมต่าง  มาช่วยในการกำกับดูแลความมั่นคงอาหารและความปลอดภัยอาหาร สามารถตอบสนองชีวิตวิถีใหม่ และเป็นโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรของไทยและของอาเซียนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมกับการบริหารทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน สามารถเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาการอดอยากหิวโหย การขาดสารอาหาร และช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

      นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของไทยและอาเซียนในการแก้ไขปัญหา IUU โดยประเทศไทยได้พัฒนาระบบ Interactive Platform ของเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู (ASEAN Network IUU : AN-IUU) เป็นช่องทางในการสื่อสารออนไลน์แบบโต้ตอบได้ทันท่วงที ซึ่งสามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว และประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ประสานงานของ AN-IUU ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีไทย และของผู้นำอาเซียนที่เน้นย้ำและสนับสนุนให้ทำการประมงอย่างยั่งยืน

      ซึ่งประเด็นทั้งหมดนี้ ได้เสนอผ่านที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่มีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง