การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 1/2564
8 เม.ย. 2564
300
0
กระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อสร้างระบบการแปรรูปสินค้าเกษตร
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยมี นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ เป็นประธาน มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร และสถาบันการศึกษา เข้าร่วม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบและพิจารณาในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่นำเสนอ เช่น ขนาดพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารขนาดเล็ก พื้นที่ 5 - 10 ไร่ (ขอเพิ่ม) ผู้ประกอบการพิเศษ SME และเพิ่ม Future Food เข้าไป ให้มี Product ในกลุ่มจังหวัด แบ่งตามพื้นที่ size แต่ละขนาด และจัดทำแผนทั้ง 18 กลุ่ม เพื่อเป็นการปฏิรูปภาคเกษตรโครงการหนึ่งกลุ่มจังหวัด หนึ่งนิคมอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้ครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างระบบการแปรรูปสินค้าเกษตร

ตกลง