กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนกลาง เพื่อรายงานสถานะการเงินและผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
25 พ.ค. 2564
361
0
อบก.
กระทรวงเกษตรฯจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนกลาง เพื่อรายงานสถานะการเงินและผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนกลาง ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้รายงานสถานะการเงินและผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีผลการดำเนินงานดังนี้

 

1.       ตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบันอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว จำนวน 35,068 ราย วงเงิน 8,184.41 ล้านบาท ช่วยรักษาที่ดินไว้ได้ จำนวน 309,978 ไร่

2.       ปีงบประมาณ 2564 อนุมัติเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน 495 ราย วงเงิน 296.98 ล้านบาท
ช่วยรักษาที่ดินไว้ได้ จำนวน 3,208 ไร่

3.       ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนกลาง ครั้งที่ 4/2564 อนุมัติเงินกู้จำนวน 1 ราย วงเงิน 477,000 บาท อนุมัติให้ลูกหนี้ประนอมหนี้จำนวน 3 ราย วงเงิน 1,323,575.85 บาท

4.       สรุปผลการติดตามรับชำระหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 แบ่งเป็น เงินรับชำระหนี้เงินต้นจากเกษตรกร จำนวนเงิน 159.85 ล้านบาท และเงินรับชำระหนี้ดอกเบี้ยจากเกษตรกร จำนวนเงิน 55.67 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 215.26 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลฟื้นฟูอาชีพและช่วยเหลือเกษตรกร ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เพื่อให้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ธกส. สาขา ลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยกับลูกหนี้ทุกราย พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือการชำระหนี้ต่อไป

ตกลง