กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเดินหน้าโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบทุกวัน และโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
22 ก.ค. 2564
247
0
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเดินหน้าโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบทุกวัน และโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กระทรวงเกษตรฯเตรียมเดินหน้าโครงการอาหารเสริม
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเดินหน้าโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบทุกวัน และโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

       นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7/2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีมติเห็นชอบโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบทุกวัน และโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) ครบทุกวัน

       โดยเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน มีนโยบายสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้นักเรียนได้ดื่มนมครบ 365 วัน รวมถึงขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ให้ได้ดื่มนมเพิ่มขึ้นด้วย จากการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ได้พิจารณาโครงการดังกล่าวแล้ว และได้เห็นชอบในหลักการเพื่อจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป ซึ่งภาพรวมของทั้ง 2 โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้ดื่มนมมากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันเข้มแข็ง ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการซื้อนมคุณภาพดีให้แก่เด็กและเยาวชนไทย อีกทั้งยัง

          เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมให้สามารถจำหน่ายน้ำนมดิบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรปรับตัวและลดผลกระทบจากเขตการค้าเสรี (FTA) ได้อีกทางหนึ่ง

      “สำหรับเป้าหมายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบทุกวัน ตั้งเป้าให้นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 7 ล้านคน ได้ดื่มนมจากโครงการฯ วันละ 1 กล่อง จากเดิมได้ดื่ม 260 วันต่อปี เพิ่มขึ้น เป็นเวลา 365 วันต่อปี และโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) ครบทุกวัน ตั้งเป้าให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ได้ดื่มนมจากโครงการฯ วันละ 1 กล่อง ตลอดทั้งปี ซึ่งถ้าทั้งสองโครงการได้รับการอนุมัติ ก็จะสามารถดำเนินการได้เลยในปีการศึกษา 2565” นายระพีภัทร์ กล่าว.

ตกลง