เดินหน้า “5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” ปฏิรูปภาคเกษตร “อลงกรณ์” ขับเคลื่อน 16 วาระคานงัด
27 ก.ย. 2564
619
0
เดินหน้า “5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” ปฏิรูปภาคเกษตร “อลงกรณ์” ขับเคลื่อน 16 วาระคานงัด (Transformation Agenda)สร้างจุดเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยีหวังพลิกโฉมเกษตรประเทศไทย77จังหวัด
เดินหน้า“5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”
เดินหน้า “5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” ปฏิรูปภาคเกษตร “อลงกรณ์” ขับเคลื่อน 16 วาระคานงัด

         วันนี้ (27 ก.ย. 64) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมแห่งชาติ (Agritech and Innovation Center : AIC) พร้อมด้วย นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประธานอนุกรรมการ ประธานศูนย์ AIC ทั้ง 77 จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ หอการค้าและภาคีเครือข่ายเกษตรกร ที่เกี่ยวข้อง กว่า 300 ราย ร่วมกันประชุมหารือขับเคลื่อนคณะกรรมการ ซึ่งในที่ประชุมได้มีประเด็นสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ด้านการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech อนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ อนุกรรมการขับเคลื่อนด้าน E-Commerce อนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) การจัดทำแผนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือโดยศูนย์ AIC เชียงใหม่ แผนจังหวัดชลบุรี การขับเคลื่อนโครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรเพชรบุรีโมเดล การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การนำเสนองานวิจัยด้านการเกษตรของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ที่เชื่อมโยงสู่ศูนย์ AIC และนำไปใช้ประโยชน์ สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ AIC ผลการสำรวจการรวบรวมข้อมูลปุ๋ย ข้าว สมุนไพร และโปรตีนทางเลือก ผลการสำรวจการคัดเลือกนวัตกรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะดำเนินการทางด้านธุรกิจ

         ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 4 คณะภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ให้เกิดความชัดเจนเชิงโครงสร้างระบบ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด เน้นการทำงานที่รวดเร็ว และการนำไปใช้ประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ให้แก่ เกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน เชื่อมโยงกลไกการขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ขยายผลจากโครงการนำร่องสู่แพลตฟอร์มทั่วประเทศ (Pilot 2 Platform) ในการดำเนินงานต่อไป พร้อมทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนฯ ตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินการบริการประชาชนและการพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทานและมูลค่า(Supply-Value Chain) ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปจนถึงการตลาดตาม5ยุทธศาสตร์ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

         นอกจากนี้นายอลงกรณ์ยังได้มอบหมายการทำงานในปีที่ 2 ของศูนย์ AIC โดยมี 16 วาระสำคัญที่เรียกว่า “วาระคานงัด” (Transformation Agenda) สร้างจุดเปลี่ยนมุ่งถ่ายทอด ต่อยอด เชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการดังนี้ 1. คุณภาพและมาตรฐานเกษตร GAP GMP Organic Fair Trade  2. ระบบตรวจสอบย้อนกลับ   3. ระบบคิวอาร์โค้ดเกษตรกรและฟาร์มQR code Farm & Farmer 4. ระบบศูนย์ข้อมูลและรัฐบาลเทคโนโลยี(Big Data & GovTech)จังหวัด & กลุ่มจังหวัด บริหาร&บริการ 5. ตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์และออฟไลน์(Online Offline)  6. โครงการ 1 จังหวัด 1 Startup & SMEเกษตร  7. โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร (ศูนย์เกษตรอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร)  8. โครงการเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ เฟส 3 ผลไม้ 9. โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Urban Farming)และโครงการธนาคารสีเขียว (Green Bank)  10. โครงการชลประทานชุมชน  11.  3 Zero Zero Kilometer Zero Waste Zero Food 12. อาหารแห่งอนาคต เกษตรแห่งอนาคต(Future Food Future Crop)เช่นโปรตีนทางเลือกใหม่ สมุนไพร ไข่น้ำ 13. โครงการวิจัย & พัฒนาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 14. แผนเกษตรอัจฉริยะปี 65-70 และแผนงานตามงบประมาณปี 2566 15. โครงการเครื่องจักรกลเกษตร (Machinelization Policy) แปลงใหญ่  16. การถ่ายทอด ต่อยอด เชื่อมโยง ร่วมมือ พัฒนา โดยการขับเคลื่อนภายใต้กลไกต่างๆ เช่น  1. กลไกของกระทรวง กลไกของคณะกรรมการชุดต่างๆเช่นคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ,คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0, คณะกรรมการพัฒนาโลจิสติกส์เกษตร ฯลฯ 2. กลไกในลักษณะกึ่งราชการ เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Young Smart Farmer อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 3.กลไกภาคเกษตรกร 4.กลไกภาคเอกชน 5.กลไกขององค์กรระหว่างประเทศ

         เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนา บูรณาการ ทั้งระบบภาคการเกษตรไทยต่อไปรวมทั้งให้มีการตั้งทีมทูต AIC ( AIC Ambassador ) เดินสายเยี่ยมเยือน สื่อสารประชาสัมพันธ์ของ AIC ในแต่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วย

ตกลง