ตกลง
ทปษ. อลงกรณ์ ลงพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช ชูตลาดนำการผลิต
26 ก.พ. 2564
171
0
ทปษ. อลงกรณ์ ลงพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช ชูตลาดนำการผลิต พัฒนามาตรฐานเตรียมความพร้อมสู่เมือง Rubber Valley
ทปษ.อลงกรณ์ลงพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช
ทปษ. อลงกรณ์ ลงพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช ชูตลาดนำการผลิต

     วันนี้ (25 ธันวาคม 2564) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าดูงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนโยบายการขับเคลื่อนยางพาราสู่การเป็น Rubber Valley เน้นตลาดนำการผลิต พัฒนามาตรฐาน พร้อมเข้าชมสหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด โรงงาน GMP รายแรกของนครศรีธรรมราช
    นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การบริหารจัดการยางพารา สินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย มีเกษตรกรผู้ปลูกยางจำนวน 1.83 ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่ 18.286 ล้านไร่ ภาครัฐมีความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ออกนโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งตลาดเป็นส่วนสำคัญที่จะเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ประกอบไปด้วย ตลาดกลางยางพาราของ กยท. 7 แห่ง ตลาดซื้อขายออนไลน์ ตลาดยางพาราท้องถิ่น เป็นต้น สำหรับตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าสู่ตลาดประมาณ 17,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าการซื้อ-ขายประมาณ 1,000 ล้านบาท ระบบการให้บริการตลาด มี 2 รูปแบบ คือ ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง และตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงแบบจับคู่คำสั่งซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย การพัฒนาระบบให้ทันสมัยและตอบโจทย์ให้กับผู้มาใช้บริการเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ต้องสามารถการตรวจสอบย้อนกลับได้ ผ่านระบบ ISO ทำให้ผู้ซื้อเกิดความเชื่อมั่น พร้อมกับการพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด
    นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองยางพาราหลักของประเทศไทย เนื่องจากพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกยางพารา ทำให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในปริมาณที่มากและได้คุณภาพที่ดี ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีเกษตรกรปลูกยางจำนวน 187,228 ราย พื้นที่ 1,864,230 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ 262 กก./ไร่/ปี นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต ระบบขนส่งสินค้า การตั้งโรงงานผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ก้าวสู่อุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งเป็นที่มาของการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อนำไปสู่การเป็น Rubber Valley ศูนย์กลางยางพาราของประเทศไทย
    ในช่วงสาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจแปรรูปยางโรงรมยางจำนวน 2 โรง และ โรงงานผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน 1 โรง โดยสามารถรองรับปริมาณน้ำยางจากสมาชิกได้ประมาณ 13,000 กก./วัน ซึ่งโรงงานของสหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตยางแผ่นรมควัน : GMP เป็นโรงแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช และในส่วนของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนได้ผ่านการรับรอง ISO 9001: 2015 ซึ่งขณะนี้โรงงานยางอัดก้อนสหกรณ์นิคมทุ่งสง ได้ผลิตยางอัดก้อนและรับจ้างอัดก้อนให้กับ กยท.และบริษัทต่างๆ  สามารถส่งออกยางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมมูลมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท