กสส.ประกาศผลคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
1 ต.ค. 2564
466
0
กสส.ประกาศผลคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
กสส.ประกาศผลคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน
กสส.ประกาศผลคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

        นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และให้สมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยยึดหลักแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเกิดความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจและสามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน  

            ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ และมีรูปแบบการบริหารจัดการเป็นแบบอย่างสำหรับสหกรณ์                 หรือกลุ่มเกษตรกรอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความสำเร็จของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  โดยในปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน                          จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 1.กลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมานตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช 2.กลุ่มเกษตรกร                  เลี้ยงสัตว์เกาะแกด จังหวัดอุบลราชธานี 3.สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จำกัด จังหวัดสุรินทร์                                       4.สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด จังหวัดสงขลา 5.สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด จังหวัดราชบุรี                       6.สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคกระบือสร้างดู่ จำกัด จังหวัดสกลนคร 7.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ 8.สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด จังหวัดบึงกาฬ 9.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตรอกนองทวีทรัพย์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี และ 10.กลุ่มเกษตรกรทำนาธารทอง  จังหวัดเชียงราย ซึ่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้ง 10 แห่ง จะได้รับ                โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

            สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 10 แห่ง สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์อื่นๆ  ในด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับองค์กร โดยมีการน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ และส่งเสริมสมาชิกของตนเองให้ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง รู้จักการออม การทำบัญชีครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สร้างวินัยในการใช้จ่ายและสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกให้อยู่ดีกินดีต่อไป

 

ตกลง