รองอธิบดีกรมการข้าวณัฏฐกิตติ์ มุ่งเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์
24 พ.ย. 2564
209
0
รองอธิบดีกรมการข้าวณัฏฐกิตติ์ มุ่งเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ หวังกระตุ้นราคาข้าวอินทรีย์ให้สูงขึ้น
รองอธิบดีกรมการข้าวณัฏฐกิตติ์
รองอธิบดีกรมการข้าวณัฏฐกิตติ์ มุ่งเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เมืองเขมราฐธานี โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายสุเทพ คงมาก นายกกิตติมศักดิ์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.)  ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เมืองเขมราฐธานี ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงพี่น้องชาวนาไทยและสืบเนื่องจากพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ สมัยซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวนโยบายให้กรมการข้าวดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  พื้นที่เป้าหมาย 1 ล้านไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อขยายพื้นที่การผลิตข้าวให้ได้การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ นอกจากนั้นเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงตลาด กรมข้าวจึงนำร่องในพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เมืองเขมราฐธานี ในการรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ซึ่งถือเป็นที่แรกของประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวอินทรีย์ ที่จะทำให้เกษตรกรผู้ทำนามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งด้านสุขภาพที่ดีจากการบริโภคข้าวที่ปลอดจากสารตกค้างและมลพิษ

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า กรมการข้าวมีเป้าหมายจะจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่อำเภอเขมราฐ เพื่อรองรับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ในภาคอีสานต่อไปในอนาคต โดยกรมการข้าวจะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ต้นทุน และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เมืองเขมราฐธานีจะรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบกลุ่มตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์  ในราคาสูงถึงตันละ 2,000 บาท และจะรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนในราคาตันละ 500 บาท

0.5079 seconds
ตกลง