“อลงกรณ์” เสนอยกระดับสถาบันอาหารเป็นองค์การอาหารแห่งชาติ
29 พ.ย. 2564
715
0
“อลงกรณ์” เสนอยกระดับสถาบันอาหารเป็นองค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Organization) ชี้ ปี 2565 คือปีแห่งโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารหลังตัวเลขส่งออกสินค้าเกษตรโตต่อเนื่อง
“อลงกรณ์”เสนอยกระดับสถาบันอาหารเป็นองค์การอาหารแห่งชาติ
“อลงกรณ์” เสนอยกระดับสถาบันอาหารเป็นองค์การอาหารแห่งชาติ

          วันนี้ (29 .. 64) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเสวนาภายในงาน NFI Talk ครั้งที่ 1 “เดินหน้าอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทย ปี 2565” ในวาระครบรอบ 25 ปี ของสถาบันอาหาร (National Food Institute) โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหารตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานเสวนาผ่านระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์ที่มีต่อประเด็นท้าทายใหม่ๆ ในการเดินหน้าอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยปี 2565 และในอนาคต และจุดประกายแนวคิดในดำเนินธุรกิจและปรับกลยุทธ์องค์กรพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในโลกยุค Next normal โดยการเสวนามีประเด็นในหัวข้อการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา และบทบาทของภาครัฐต่อทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนภาคเกษตรและอาหารของประเทศไทยในปี 2565 และระยะ 3 - 5 ปีข้างหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของภาคธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมอาหารในโลกยุคหลังโควิด-19 และสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารปี 2565 เทรนด์ธุรกิจโลกหลังยุคโควิด-19 และโอกาสผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทย ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา และทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนภาคเกษตรและเกษตรแปรรูปของประเทศไทยปี 2565 

       นายอลงกรณ์ กล่าวว่า แม้จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคจากมาตรการปัองกันการแพร่ระบาดโควิด19 ของประเทศคู่ค้าแต่ด้วยการขับเคลื่อนปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยนโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ บนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันเกษตรกรและภาควิชาการเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมขยายตัวแบบต่อเนื่องและส่งแรงดันต่อไปถึงปีหน้าสะท้อนผลสำเร็จจากตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตร 10 เดือน (.. – ..) มีมูลค่าถึง 677,955 ล้านบาท เติบโต 24.5% และเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง 12 เดือนเฉพาะเดือนตุลาคมส่งออก 66,048 ล้านบาทขยายตัว 22 %

          ในขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 10 เดือนมีมูลค่า 494,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% และขยายตัวต่อเนื่อง 8 เดือนติดต่อกันโดยเฉพาะเดือนตุลาคมส่งออก 56,543 ล้านบาทขยายตัว 13% อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการในมิติใหม่ ได้แก่ การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทานและมูลค่า(Supply-Value Chain) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนและการส่งเสริมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร รวมถึงการส่งเสริมการค้าแบบออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรการขับเคลื่อนระบบ Pre order ระบบประกันสินค้า ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร (Branding) ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพและและมาตรฐานสินค้าเกษตรและการสนับสนุนส่งเสริมสินค้าใหม่ๆ และตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เช่น อาหารแห่งอนาคต (Future food) อาหารฮาลาล(Halal food) และโปรตีนทางเลือกใหม่จากพืชและแมลง ประการสำคัญคือการพัฒนาโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องจนสามารถเปิดด่านการส่งออกผลไม้ระหว่างไทยกับจีนที่ผ่านประเทศที่3ได้สำเร็จเพิ่มเป็น 16 ด่านและการเตรียมความพร้อมในการใช้เส้นทางรถไฟจีน-ลาว-ไทยขนส่งสินค้าไปทุกมณฑลของจีนและเชื่อมโยงไปเอเซียกลาง เอเซียใต้ ตะวันออกกลางและ ยุโรป

          ปีนื้และปีหน้า เรายังเดินหน้าต่อเนื่องในการสร้างฐานและกระจายการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรมครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัด โครงการอุตสาหกรรมอาหารโลก (Global Food Valley) โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนเป็นสตาร์ทอัพเกษตรและเอสเอ็มอีเกษตร และโครงการเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ในการใช้เกษตรอัจฉริยะ (smart farming) เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรวมทั้งการปฏิรูปการบริหารและการบริการของกระทรวงเกษตรฯ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 4 โครงการเรือธง (Flagship project) ได้แก่ ศูนย์ AIC (ศูนย์เทคโนโลยีเกษครและนวัตกรรมศูนย์ Big Data โครงการ Quick Win 22 หน่วยงานและโครงการวันแอป (One App) โดยเชื่อมั่นว่าปี 2565 จะเป็นปีแห่งโอกาสของครัวไทย ครัวโลก ภายใต้อุตสาหกรรมอาหารฐานเกษตรเพื่อเดินหน้าสู่ เป้าหมายการเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารท็อปเทน (Topten) ของโลกและอันดับ 2 ของเอเซียตามนโยบายของรัฐบาล

           ในตอนท้ายนายอลงกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังเสนอแนะให้ยกระดับสถาบันอาหารจากรูปแบบมูลนิธิเป็นองค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Organization) และวางโครงสร้างลงไปให้ครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัดจะช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารบนฐานเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0.5037 seconds
ตกลง