ทปษ.อลงกรณ์ติดตามการดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร
17 มิ.ย. 2565
111
0
โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทปษ.อลงกรณ์ติดตามการดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทปษ.อลงกรณ์ติดตามการดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

ทปษ.อลงกรณ์ติดตามการดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
.สกลนครและแนวทางการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรกรรม

      นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร ซึ่งโครงการดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชดำริเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ในคราวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครได้พระราชทานพระราชดำริความว่า “…เนื่องจากเดิมน้ำในลำห้วยน้ำพุงไหลลงลำนำก่ำด้านติดกับหนองหารทางหนึ่งและไหลแยกออกไปทางด้านทิศตะวันตกลงหนองหารอีกทางหนึ่งแต่ปัจจุบันห้วยน้ำพุงด้านที่ลงลำน้ำก่ำมีสภาพตื้นเขินเป็นเหตุให้ในช่วงฤดูฝนน้ำจากห้วยน้ำพุงไหลออกทางด้านลำห้วยสาขาต่างๆทางฝั่งขวา (บริเวณด้านเขตติดต่อระหว่างอำเภอเมืองสกลนครกับอำเภอโคกศรีสุพรรณไปลงลำน้ำก่ำซึ่งมีระดับสูงเช่นเดียวกันจึงเกิดสภาพน้ำเอ่อขึ้นท่วมพื้นที่เพาะปลูกจนเกิดความเสียหายแก่ผลผลิตของราษฎรจึงควรพิจารณาดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของห้วยน้ำพุงอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร…”  และในปีพ.. 2560 จังหวัดสกลนครประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างซึ่งการบรรเทาปัญหาอุกภัยจำเป็นต้องลดปริมาณน้ำหลากที่ไหลเข้าสู่ที่ราบตอนล่างบริเวณหนองหารการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของลำน้ำสายต่างๆกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการศึกษาโครงการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2556

      ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 มีลักษณะโครงการได้แก่ 1) ประตูระบายน้ำชนิดบานตรงขนาด 8.0 x 7.0 เมตรจำนวน 5 ช่องอัตราการระบายน้ำ 550 ลบ../วินาที 2) คลองผันน้ำจำนวน 3 สายความยาวรวม 39.66 กม. 3) คลองส่งน้ำจำนวน 1 สายความยาว 8.80 กม. และ 4) ระบบส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ 78,358 ไร่มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 ปี (.. 2562 – 2569) หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโคกศรีสุพรรณช่วยเหลือราษฎรเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 78,358 ไร่ 10,857 ครัวเรือน 53 หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบลได้แก่ตำบลตองโขบตำบลเหล่าโพนค้อตำบลด่านม่วงคำและตำบลแมดนาท่มอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร

     นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแนวทางการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯได้รับการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านการเกษตรมีอาชีพมีรายได้และตระหนักถึงการทำการเกษตรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนควบคู่กับการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

    ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อไปว่าการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่และชุมชนจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรและพัฒนาการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักเลือกชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิตพืชเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจการใช้ปัจจัยการผลิตลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและต่อตัวเกษตรกรเองและเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกตลอดจนมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

 

       ทั้งนี้มีกิจกรรมการดำเนินการได้แก่การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลพื้นที่และชุมชนการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมในเขตชลประทานจัดตั้งแปลงเรียนรู้แปลงสาธิตทางด้านการเกษตรและติดตามช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและประเมินผลการดำเนินงานอีกทั้งยังมีแผนการดำเนินงานในกิจกรรมเพิ่มเติมตามความต้องการของเกษตรกรในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 โครงการได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงหลังฤดูทำนาในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่เป้าหมาย 100 ไร่และ 2) โครงการขยายผลแปลงเรียนรู้แปลงสาธิตเกษตรผสมผสานในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 8 แปลงเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 8 ราย

ตกลง