ก.เกษตรฯ ร่วมกับจังหวัดชุมพร เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565 เสริมสร้างภาพลักษณ์และการรับรองคุณภาพ พร้อมประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพรให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว
21 มิ.ย. 2565
100
0
ทุเรียน
ก.เกษตรฯร่วมกับจังหวัดชุมพร
ก.เกษตรฯ ร่วมกับจังหวัดชุมพร เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565 เสริมสร้างภาพลักษณ์และการรับรองคุณภาพ พร้อมประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพรให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว

        นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565” ณ เวทีกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยการจัดงานดังกล่าว จังหวัดชุมพรได้ร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเกษตรกรชาวจังหวัดชุมพร จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรทันสมัยและเกษตรมูลค่าเพิ่ม ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมประเพณีการแต่งกายแบบไทยด้วยชุดผ้าไทย และเสริมสร้างภาพลักษณ์และการรับรองคุณภาพ รวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพรให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

        ทั้งนี้ จังหวัดชุมพรถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของไม้ผลหลากหลายชนิด ซึ่งไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน และมังคุด ปัจจุบันจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ โดยในปี 2564 มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 246,580 ไร่ ผลผลิตรวม 343,900 ตัน และเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญ เนื่องจากมีผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ที่มากที่สุดของภาคใต้ นอกจากนี้ การผลิตภาคเกษตรยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะการผลิตทุเรียน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด มูลค่าถึง 42,634,600 บาท 

        ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดไม้ผลอาจประสบปัญหาการแข่งขันที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าที่เข้มงวดขึ้น การควบคุมตรวจสอบสินค้าให้มีคุณภาพ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงกระจุกตัว รวมทั้งปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค กระทรวงเกษตรฯ จึงได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในผลไม้ของจังหวัดชุมพร สำหรับเกษตรกรชาวสวน ผู้ประกอบการ โรงคัดบรรจุผลไม้ และผู้ประกอบการขนส่ง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด การดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ และตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมพร โดยเฉพาะทุเรียนด้วย 

        "หากจังหวัดชุมพรมีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ไม้ผลคุณภาพดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการซื้อทุเรียนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของผู้บริโภค ทุเรียนชุมพรจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดชุมพร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ ด้านระบบตลาดนำการผลิต การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม อยากขอความร่วมมือให้เกษตรกร หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพดี เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและกระตุ้นให้เกษตรกรรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรของตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและสร้างความสามารถในการแข่งขันต่อไป" นายธนา กล่าว 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลไม้ ทุเรียน กระท่อม กัญชา และไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร การประกวดทุเรียนแห่งประเทศไทย การเดินแบบผ้าไทย ขบวนรถผลไม้ตระการตา การประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์ การประกวด Miss durian chumphon ประกวดธิดาผลไม้แต่ละอำเภอ กิจกรรมชมสวน ชิมทุเรียน เมืองชุมพร การเจรจาการค้าผลไม้ การจัดมวยไทย การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมด้านความบันเทิงอื่น ๆ

 

ตกลง