1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
กรมการข้าวร่วมหารือผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง แลกเปลี่ยนแนวทางจัดทำมาตรฐานการผลิตและพัฒนาการผลิตข้าว
8 ก.ค. 2565
147
0
กรมการข้าวร่วมหารือผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง แลกเปลี่ยนแนวทางจัดทำมาตรฐานการผลิตและพัฒนาการผลิตข้าว
กรมการข้าวร่วมหารือผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
กรมการข้าวร่วมหารือผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง แลกเปลี่ยนแนวทางจัดทำมาตรฐานการผลิตและพัฒนาการผลิตข้าว

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565  นายกฤษ  อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Harmonizing Rice Standards in the Lancang – Mekong Region ภายใต้โครงการ Development and Implementation of Common Rice Products Standard in Lancang – Mekong Countries ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผู้แทนจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม เข้าร่วมประชุม  ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง (Lancang – Mekong Cooperation (LMC) Special Fund) ประจำปี 2018 โดยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute: MI) เป็นหน่วยดำเนินงานโครงการ

 การประชุมเชิงปฏิบ้ติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนผลการศึกษาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการผลิตข้าวในประเทศในลุ่มน้ำโขง สร้างความเข้าใจและการให้ความสำคัญของระบบการพัฒนามาตรฐานการผลิตข้าว การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการพัฒนามาตรฐานการผลิตข้าว และเยี่ยมชมแปลงนาของเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการค้าข้าวของกัมพูชา

 

Loading...
ตกลง