1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
เกษตรเผย 20 ปี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สามารถแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรแล้วกว่า 4.4 ล้านคน
22 ก.ค. 2565
554
0
เกษตรเผย 20 ปี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สามารถแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรแล้วกว่า 4.4 ล้านคน
เกษตรเผย20ปีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
เกษตรเผย 20 ปี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สามารถแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรแล้วกว่า 4.4 ล้านคน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดให้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ขณะนี้ได้เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ได้ช่วยให้เกษตรกรมากกว่า 4.4 ล้านคนในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาด้านการเกษตร ได้รับบริการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรตามความต้องการ อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ และหน่วยงานส่งเสริม ในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกร ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุด สร้างแรงจูงใจจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป้าหมายเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดเป็นความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรได้เป็นอย่างดี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการ ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นงานใหญ่ในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย กิจกรรมลงนามถวายพระพรและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer  ของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรมส่งเสริมการเกษตรยังเตรียมการจัดงานใหญ่อีก 3 ครั้ง ได้แก่ 1) จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ณ ลานอเนกประสงค์เรือนไทยโพธสุธน ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์  2) จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก และ 3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี ส่วนอีก 73 จังหวัด กำหนดให้มีการจัดงานในห้วงระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ดำเนินงานในลักษณะความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ ส่งเสริมการเกษตร และด้านอื่นๆ โดยมีคลินิกที่เปิดให้บริการ จำนวน 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน คลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร คลินิกปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง คลินิกข้าว โดยกรมการข้าว คลินิกชลประทาน โดยกรมชลประทาน คลินิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลินิกบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลินิกหม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ เข้าร่วม รวมไปถึงด้านอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมให้บริการ และสำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง