1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
“กระทรวงเกษตรฯ.”หารือหอการค้าขยายความร่วมมือภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ”เฉลิมชัย”
20 ก.ค. 2565
334
0
“กระทรวงเกษตรฯ.”หารือหอการค้าขยายความร่วมมือภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ”เฉลิมชัย” “อลงกรณ์” จับมือ “สนั่น” ขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าการค้าส่งออกสู่เป้าหมายประเทศมหาอำนาจอาหารภายในปี 2030
“กระทรวงเกษตรฯ.”หารือหอการค้าขยายความร่วมมือภายใต้
“กระทรวงเกษตรฯ.”หารือหอการค้าขยายความร่วมมือภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ”เฉลิมชัย”

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ว่า ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตรของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งขยายความร่วมมือกับทุกภาคีภาคส่วน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกำหนดประชุมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางและโครงการขยายความร่วมมือในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในการยกระดับภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้เกษตรกร และเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสู่เป้าหมายประเทศผู้ส่งออกอาหารท็อปเทนของโลก และมหาอำนาจอาหารภายในปี 2030 โดยตนจะนำคณะหารือกับนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะ ในวันพรุ่งนี้ที่สำนักงานใหญ่หอการค้าไทย

โดยจะมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือในโครงการที่ผ่านมาเช่นโครงการ 1 ไร่ 1 แสน และแนวทางความร่วมมือใหม่ๆ เช่น การส่งเสริมระบบการค้าสินค้าเกษตรที่เสรีและเป็นธรรม การพัฒนาธุรกิจเกษตรครอบคลุมถึงระบบตลาดสินค้าเกษตรแบบออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ การพัฒนาระบบประมูลสินค้าเกษตร   ระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และระบบประกันภัยพืชผล รวมทั้ง ความร่วมมือด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิรูประบบอำนวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะระบบควบคุมความเย็น (Cold Chain) และการวิจัยตลาดนำการผลิต การส่งเสริมนโยบายอาหารแห่งอนาคตเพื่อพัฒนาผลผลิตพืชประมงปศุสัตว์สู่เกษตรมูลค่าสูง

Loading...
ตกลง