1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ปลัดเกษตรฯ จับมือ “เรียวสุเกะ โอกาวะ” ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้านเกษตรอัจฉริยะ ก้าวกระโดดแห่งการพัฒนาภาคเกษตรไทย-ญี่ปุ่น
5 ส.ค. 2565
614
0
เกษตรอัจฉริยะ
ปลัดเกษตรฯจับมือ“เรียวสุเกะโอกาวะ”
ปลัดเกษตรฯ จับมือ “เรียวสุเกะ โอกาวะ” ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้านเกษตรอัจฉริยะ ก้าวกระโดดแห่งการพัฒนาภาคเกษตรไทย-ญี่ปุ่น

       ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับนายเรียวสุเกะ โอกาวะ (Ryosuke Ogawa) ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย 

     ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ความสำเร็จของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นผลจากการเยือนประเทศญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการกล่าวเน้นย้ำกับนายกรัฐมนตรี นายฟูมิโอะ คิชิดะ (Fumio Kishida) ถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ประกอบกับการเยือนประเทศไทยของนายเกนจิโร คาเนโกะ (Genjiro Kaneko) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้มีการหารือถึงแนวทางดำเนินการในเรื่องดังกล่าวฯ กับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้มีการเร่งผลักดันให้เกิดผลขึ้นโดยเร็ว ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของทั้งสองประเทศ โดยจะพลิกโฉมระบบการเกษตรและอาหารให้รุดหน้าโดยเร็วและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองตามแนวทาง BCG โมเดล และนโยบาย Thailand 4.0 ของไทย และยุทธศาสตร์ระบบอาหารสีเขียว (MeaDRI) ของญี่ปุ่น โดยที่ทั้งแนวทาง BCG โมเดล และยุทธศาสตร์ระบบอาหารสีเขียวของทั้งสองประเทศ ล้วนสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

     สำหรับบันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีสาระสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เครื่องจักรกลเกษตรอัจฉริยะ ระบบการจัดการเกษตรอัจฉริยะ การจัดการข้อมูลการเกษตร (agricultural data platforms) การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเกษตรอัจฉริยะ และห่วงโซ่อาหารอัจฉริยะ รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในด้านต่าง ๆ อาทิ การร่วมวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคนิค และการประชุมปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งสามารถดำเนินการภายใต้โครงการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ และกิจกรรมอื่นในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น

    ทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือฉบับนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯของสองประเทศ ที่จะส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างและต่อยอดการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวังจะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ด้วยการเกษตรแม่นยำสูงที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ การทำการเกษตรในลักษณะแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย และลดการใช้แรงงาน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรของไทยในตลาดโลก

    “ในขั้นตอนต่อไปทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือหารือระหว่างกัน เพื่อจัดตั้งหน่วยงานประสานงานหลักที่จะร่วมกันพัฒนาแผนการดำเนินงาน และติดตามการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ ในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการประชุมเป็นการภายใน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านเกษตรอัจฉริยะกับฝ่ายญี่ปุ่นให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรต่อไป” ดร. ทองเปลว กล่าว

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง