1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ปลัดเกษตรฯ นำทีมเยือนจังหวัด อิบารากิศึกษานวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะของประเทศญี่ปุ่น
5 ส.ค. 2565
417
0
เยือนจังหวัด อิบารากิ
ปลัดเกษตรฯนำทีมเยือนจังหวัด
ปลัดเกษตรฯ นำทีมเยือนจังหวัด อิบารากิศึกษานวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะของประเทศญี่ปุ่น
ปลัดเกษตรฯ นำทีมเยือนจังหวัด อิบารากิศึกษานวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะของประเทศญี่ปุ่นพร้อมนำมาพัฒนาต่อยอดเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรไทย
วันนี้ (5 ส.ค. 65)ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางไปยังจังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ภายหลังการร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เพื่อหารือความร่วมมือกับองค์กรวิจัยด้านการเกษตรและอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (National Agricultural and Food Research Organization: NARO) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของญี่ปุ่นในการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น(Japan International Research Center for Agricultural Sciences :JIRCAS) ซึ่งดำเนินงานด้านการทดลอง และวิจัยเทคโนโลยีเกษตรป่าไม้ ประมง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขตร้อน โดยมีผู้บริหารของทั้งสองสถาบันให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับหน่วยงาน งานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ นำเสนอเครื่องจักรกลทางการเกษตรอัจฉริยะ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง
สำหรับ ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศต้นแบบในภูมิภาคเอเชียที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาปรับใช้ในภาคการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบและสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ เกษตรกรสูงวัย ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนแรงงาน มาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตรที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด และผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่มีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เป็นอาชีพที่น่าดึงดูดคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภัยอาหารด้วยต้นทุนที่ลดลง ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและระบบอาหารยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตตามความต้องการของตลาดทั้งนี้ การส่งเสริมความร่วมมือผ่านระดับทวิภาคี/พหุภาคีด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะในมิติต่าง ๆ อาทิ การดำเนินโครงการวิจัยร่วมการทดลองการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ผู้เชี่ยวชาญ และการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จึงมีความสำคัญต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมากในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรไทย รวมทั้งเสริมสร้างความสมดุลระหว่างผลิตผลทางการเกษตรและการปกป้องสิ่งแวดล้อมดร. ทองเปลวกล่าว
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง