1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
‘อนุทิน-มนัญญา’ เปิดงานมหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 ผนึกความร่วมมือ หนุนเสริมองค์ความรู้ด้านการปลูก ดูแลรักษา การจัดการโรคและแมลง
6 ส.ค. 2565
325
0
‘อนุทิน-มนัญญา’ เปิดงานมหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 ผนึกความร่วมมือ หนุนเสริมองค์ความรู้ด้านการปลูก ดูแลรักษา การจัดการโรคและแมลง เพื่อให้ได้ต้นกัญชาที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกร
‘อนุทิน-มนัญญา’เปิดงานมหัศจรรย์กัญชา
‘อนุทิน-มนัญญา’ เปิดงานมหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 ผนึกความร่วมมือ หนุนเสริมองค์ความรู้ด้านการปลูก ดูแลรักษา การจัดการโรคและแมลง

          รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 “มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ” โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กัญชา กัญชง ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ” โดยมี นายขจร รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รกิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอําพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชน เข้าร่วม ณ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี

         สำหรับการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท และอุทัยธานี) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ภาคีเครือข่าย รวมถึงภาคเอกชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการ หลังปลดกัญชาออกจากยาเสพติด ส่งเสริมการดูแลรักษาตนเองอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งเพื่อสนับสนุนกัญชา-กัญชงสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และมีความพร้อมในการดำเนินงานได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

          ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการปลูกกัญชาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการปลูก การดูแลรักษา การจัดการโรคและแมลง เพื่อให้ได้ต้นกัญชาที่มีคุณภาพ อีกทั้ง การจัดงานในครั้งนี้ยังได้ร่วมบูรณาการโดยการจัดนิทรรศการภายในงานเพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ 1. นิทรรศการศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมแบบเสร็จ กรมวิชาการเกษตร โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย จัดแสดงในเรื่องของสายพันธุ์และการขยายพันธุ์ ตลอดจนเทคนิคการปลูก การป้องกัน รวมทั้งการกำจัดศัตรูที่สำคัญของพืชกัญชา กัญชงและวิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 2. คลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ให้ความรู้ในเรื่องการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืช มีการจัดตั้งหน่วยบริการขึ้นทะเบียนรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และ GAP Plus การต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (One Stop Service) ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช และวิธีการควบคุมศัตรูพืช 3. นิทรรศการให้ความรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆ อาทิ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยเคมี มาตรการการใช้สารเคมี โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญกับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 4. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจกัญชง โดยสถาบันเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี ปี 2565 เพื่อให้สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ตลอดจน เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กลุ่มเป้าหมายสหกรณ์ จำนวน 6 แห่ง สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 23 ราย พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 20 ไร่ 5. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพ 6. โครงการซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ 7. นิทรรศการบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และให้คำแนะนำการวางแผนการผลิตและการตลาด เป็นต้น

          โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี และ รมช.เกษตรฯ ได้ร่วมเปิดนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช” และคลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ ของกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนมอบต้นกัญชา ให้กับตัวแทนภาคประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอรับต้นกัญชา ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น จำนวน 12,000 ต้น ไม้ผล ต้นกล้าผัก และเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งสิ้น 14,671 ต้น ให้กับเกษตรกรที่สนใจ.

Loading...
ตกลง