1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ปลัดเกษตรฯ นำทีมเยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลำพูน
10 ส.ค. 2565
312
0
เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลำพูน
ปลัดเกษตรฯนำทีมเยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่
ปลัดเกษตรฯ นำทีมเยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลำพูน

ปลัดเกษตรฯ ลุยตรวจงาน 17 จังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง นำทีมเยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลำพูน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนเกษตรกรให้การต้อนรับ ว่า สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด เป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพิ่มความเข้มแข็งในธุรกิจภาคเกษตร สร้างมูลค่าให้กับสินค้าไข่ไก่ สอดคล้องกับนโยบายและโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ อาทิ เกษตรแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ไข่ไก่) โดยสหกรณ์ดังกล่าวฯ ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร มีสาขาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน รวม 4 สาขา

สำหรับการสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น ได้มีการเข้าไปดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดต่างๆ อาทิ โกดังเก็บสินค้า ชุดเครื่องโม่และเครื่องผสมอาหาร ห้องเย็น ไซโลเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เครื่องล้างถาดไข่อัตโนมัติ เครื่องคัดไข่ไก่ เครื่องทำเต้าหู้ไข่ไก่ นอกจากนี้ ยังได้มีความร่วมมือในการทำศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไข่ไก่ในรูปแบบฟาร์มกลาง โดยจะมีการสร้างโรงเรือนและติดตั้งกรงไก่แบบอัตโนมัติ เพื่อเลี้ยงไก่รุ่นและไก่ไข่ ติดตั้งระบบไบโอแก๊ส เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ภายในโรงเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไข่ไก่ให้กับคนที่สนใจในอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ และเพื่อทดแทนปริมาณไข่ไก่ของสมาชิกรายย่อยที่เลิกเลี้ยง รวมถึงเพื่อใช้อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างคุ้มค่า โดยปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมดำเนินงานในปี 2566

 

ทั้งนี้ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะราคาไข่ไก่ตกต่ำ และต้นทุนวัตถุดิบและอาหารสัตว์มีราคาที่สูงขึ้น จึงได้รวมตัวจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในอาชีพ ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญทั้งหมด 66 ราย สมาชิกสมทบ จำนวน 110 ราย มีทุนดำเนินงานอยู่ที่ 114,634,800 บาท อาชีพหลักของสมาชิกคือการเลี้ยงไก่ไข่ โดยมีไก่ไข่ประมาณ 800,000 ตัว สำหรับ ธุรกิจของสหกรณ์ มีทั้งหมด 5 ธุรกิจ ประกอบด้วย 1) ธุรกิจรวบรวมผลผลิตไข่ไก่ 2) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 3) ธุรกิจแปรรูป (อาหารสัตว์และผลผลิต) 4) ธุรกิจสินเชื่อ 5) ธุรกิจบริการรับฝากเงิน

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง