1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
4-7 ธ.ค. กรมพัฒนาที่ดิน จัดยิ่งใหญ่ วันดินโลกปี 65 “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” สถานีพัฒนาที่ดินตาก
30 ก.ย. 2565
617
0
4-7 ธ.ค. กรมพัฒนาที่ดิน จัดยิ่งใหญ่ วันดินโลกปี 65 “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” สถานีพัฒนาที่ดินตาก
4-7ธ.ค.กรมพัฒนาที่ดินจัดยิ่งใหญ่วันดินโลกปี
4-7 ธ.ค. กรมพัฒนาที่ดิน จัดยิ่งใหญ่ วันดินโลกปี 65 “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” สถานีพัฒนาที่ดินตาก

         นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences-IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ประกาศนียบัตร และ ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินที่ประสบผลสำเร็จ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับในประเทศและนานาประเทศ ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยให้การรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ตามข้อเสนอของประเทศไทย ส่งผลให้ได้รับการบรรจุในปฏิทินขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ครั้งแรกตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ซึ่งประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ เพื่อเผยแพร่สร้างความตระหนักรู้ และ ขับเคลื่อนให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรดินต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม

สำหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรดิน จัดงานวันดินโลกเป็นประจำทุกปี โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ สำหรับในปี 2565 นี้ ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก ตามหัวข้อที่ FAO กำหนด คือ Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน  เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความตระหนักถึงทรัพยากรดินที่เป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัยต่างๆ ทั้งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย และพลังงาน โดยเฉพาะอาหารร้อยละ 95 กำเนิดมาจากดินเป็นพื้นฐานการผลิต ถ้าดินดีมีคุณภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ก็ส่งผลให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กิจกรรมที่สำคัญของงานวันดินโลก ปี 2565 ประกอบด้วย กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมทางวิชาการ อาทิ นิทรรศการ King Bhumibol Award สุขภาพดินดี (Soil health) ฐานเรียนรู้ด้านการปรุงดิน เรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำ จุดแสดงแปลงองุ่น แปลงเกษตรอัจฉริยะ แปลงข้าวหลากสี สตอรเบอรีและกะหล่ำปลี พืชผัก 4 ภาค นิทรรศการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของประเทศไทย นิทรรศการนวัตกรรมและเกษตรอัจฉริยะ นิทรรศการวิชาการผลิตผลเกษตรที่สูง พร้อมกิจกรรม "ชิม ช้อป ชา กาแฟ ชนเผ่า" เป็นต้น การเสวนาระดับนานาชาติ เสวนาหมอดินอาสา กิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ อาทิ ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพจากดิน แข่งขันจัดกระเช้าพืชผักและผลไม้อินทรีย์ แข่งขันการทำอาหาร เป็นต้น กิจกรรมสาธิตการทำอาหาร 4 ภาค  กิจกรรมตลาดนัดผลผลิตทางการเกษตร และ กิจกรรมเดินเทรล

วันดินโลก จึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการแสดงออกถึงความตระหนัก ในบทบาทอันสำคัญยิ่งของทรัพยากรดินที่มีต่อสิ่งมีชีวิต ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศได้เข้าร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของงานวันดินโลก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก  เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันดูแลรักษาดิน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน, เพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก หรือ โทร 1760.  #วันดินโลก #WorldSoilDay  #soilswherefoodbegins #อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง