ฝนหลวงฯ เตรียมฝึกบินทบทวนประจำปี พร้อมปฏิบัติการฝนหลวง ปี 65
7 ม.ค. 2565
373
0
ฝนหลวงฯ เตรียมฝึกบินทบทวนประจำปี พร้อมปฏิบัติการฝนหลวง ปี 65
ฝนหลวงฯเตรียมฝึกบินทบทวนประจำปี
ฝนหลวงฯ เตรียมฝึกบินทบทวนประจำปี พร้อมปฏิบัติการฝนหลวง ปี 65

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 หน่วยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และได้มีการตรวจซ่อมบำรุงอากาศยานประจำปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ในเดือนมกราคม 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้กำหนดให้มีการฝึกบินทบทวนและฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานประจำปีให้แก่นักบิน เพื่อเป็นการทบทวนท่าทางการบินที่สำคัญต่างๆ ทั้งที่ได้ปฏิบัติและไม่ได้ปฏิบัติในช่วงเวลาบินปฏิบัติงานปกติ เช่น การบินเมื่ออากาศยานฉุกเฉิน (Emergency) การปฏิบัติเชิงผิดปกติ (Abnormal) และปกติ (Normal) การบินกลางคืน และการบินท่าทางสำคัญอื่นๆ รวมทั้งฝึกบินเปลี่ยนแบบให้แก่นักบินที่บรรจุใหม่ ซึ่งไม่เคยทำการบินกับอากาศยานฝนหลวงมาก่อน โดยการดำเนินการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบินปฏิบัติภารกิจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และปลอดภัย
ต่อชีวิต

นายสำเริง กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกบินทบทวนและฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยาน ประจำปี 2565 ได้กำหนดให้เครื่องบินชนิด Cessna Caravan C-208, Cessna Caravan C-208 EX, CASA C-212 และ NC212i ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนเครื่องบินชนิด CN-235 และ Super King Air 350 ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก และทำการฝึกบินไปยังสนามบินพาณิชย์จังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย เป็นต้น สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 206, AS 350B2 และ Bell 407 จะตั้งฐานปฏิบัติการ ฝึกบินที่สนามบินคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยพื้นที่การฝึกบินสามารถใช้สนามบินต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้

0.641 seconds
ตกลง