1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
Egg Board รับทราบสถานการณ์ไก่ไข่ปัจจุบัน และการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายใหญ่ผลักดันการส่งออก หรือปลดไก่ไข่ยืนกรงก่อนกำหนด จำนวน 65 ล้านฟอง
26 มิ.ย. 2566
398
0
EggBoardรับทราบสถานการณ์ไก่ไข่ปัจจุบัน
Egg Board รับทราบสถานการณ์ไก่ไข่ปัจจุบัน และการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายใหญ่ผลักดันการส่งออก หรือปลดไก่ไข่ยืนกรงก่อนกำหนด จำนวน 65 ล้านฟอง

               

     นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ไก่ไข่ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 66) โดยการเลี้ยงปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (GP) ปี 2566 มีแผนการเลี้ยง จำนวน 3,800 ตัว นำเข้าเลี้ยงแล้ว 1,970 ตัว (50.90 %) การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ปี 2566 มีแผนการเลี้ยง จำนวน 440,000 ตัว นำเข้าเลี้ยงแล้ว 147,746 ตัว (33.58 %) จำนวนไก่ไข่ยืนกรงปัจจุบัน 52.08 ล้านตัว ประมาณการผลผลิต 43.21 ล้านฟองต่อวัน การส่งออกไข่ไก่สด ปี 2566 (ม.ค. - เม.ย.) จำนวน 163.53 ล้านฟอง มูลค่า 718.96 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 179.97 และ 229.98 ตามลำดับ โดยส่งออกไปสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมา คือ ฮ่องกง ร้อยละ 19 (ข้อมูลกรมศุลกากร) ในส่วนราคา
ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิ.ย. 66) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ฟองละ 3.80 บาท (ข้อมูล โดยกรมการค้าภายใน) ลูกไก่ไข่ตัวละ 28 บาท
ไก่ไข่รุ่นตัวละ 175 บาท (ข้อมูล โดย บมจ.ซีพีเอฟ) ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ในไตรมาส 1/2566 เฉลี่ยฟองละ 3.67 บาท โดยคาดการณ์ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ในไตรมาส 2/2566 เฉลี่ยฟองละ 3.70 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนไตรมาส 2/2565 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17.46  เนื่องจากค่าพันธุ์สัตว์ ราคาอาหารสัตว์ วัคซีน ยาป้องกันโรค ค่าน้ำ และค่าไฟปรับตัวสูงขึ้น

     สำหรับในปี 2566 มีการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ของกรมปศุสัตว์ โดยได้มีการจัดประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตไข่ไก่ภายในประเทศ โดยเชิญผู้แทนจาก 4 สมาคมไก่ไข่ 4 สหกรณ์ไก่ไข่ ผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ 16 บริษัท และผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9 พิจารณากำหนดมาตรการร่วมกัน และกำหนดมาตรการในปัจจุบัน ได้แก่ 1) มาตรการขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ปลดไก่ไข่ตามอายุที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกราย ปลดไก่ไข่ยืนกรงที่อายุไม่เกิน 80 สัปดาห์ ยกเว้นรายย่อยที่เลี้ยงต่ำกว่า 30,000 ตัว ที่ไม่ใช่ฟาร์มในระบบเกษตรพันธสัญญาของผู้ประกอบการรายใหญ่ และผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ขนาดการเลี้ยงตั้งแต่ 100,000 ตัว ขึ้นไป ปลดไก่ไข่ยืนกรงไม่ให้อายุเกิน 78 สัปดาห์ จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2566 2) มาตรการขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายใหญ่ ผลักดันการส่งออกหรือปลดไก่ไข่ยืนกรงก่อนกำหนด ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 จำนวน 65 ล้านฟอง

     นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการรับทราบผลการส่งออกตลาดไข่ไก่สดไปไต้หวัน ซึ่งปัจจุบันมีการส่งออกไข่ไก่สดไปได้หวันแล้วจำนวน 20,828,229 ฟอง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 66) และคาดการณ์ปี 2566 จะมีปริมาณการส่งออกไข่ไก่สดจากประเทศไทย ไปไต้หวันได้มากกว่า 50 ล้านฟอง มูลค่ากว่า 230 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการสร้างตลาดใหม่ และสร้างเสถียรภาพด้านราคาที่เกษตรกรจำหน่าย
ในประเทศได้ โดยผลสำเร็จจาการเปิดตลาดและส่งออกไข่ไก่สดครั้งนี้ มาจากความเชื่อมั่นสินค้าเกษตร และอาหารไทยที่กรมปศุสัตว์กำกับดูแลการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่แหล่งที่มาของสัตว์จากฟาร์มมาตรฐาน GAP จนถึงศูนย์รวบรวมและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมายไทย ระเบียบของคู่ค้า และหลักสากล

     รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชุมยังได้ติดตามสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวสาลี กากถั่วเหลืองนำเข้า ราคาวัตถุดิบทดแทน (ปลายข้าว และมันเส้น) และปลาป่น ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ การกำหนดมาตรการสำหรับฟาร์มไก่ไข่ที่ปลดไก่ไข่ยืนกรงเกินอายุที่เหมาะสม รวมถึงได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) เป็นต้น

Loading...
ตกลง