1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ก.เกษตรฯ ร่วมพิธีลงนาม MOU การส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการด้านนันทนาการ
14 พ.ค. 2567
68
0
ก.เกษตรฯร่วมพิธีลงนามMOUการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการด้านนันทนาการ
ก.เกษตรฯ ร่วมพิธีลงนาม MOU การส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการด้านนันทนาการ

                               นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับมอบหมายจาก นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการด้านนันทนาการ ตามแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานของรัฐ ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของนันทนาการ โดยการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต ต่อไป

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง