1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัดนวนิตย์ – รองปลัดภัทราภรณ์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11 มิ.ย. 2567
116
0
รองปลัดนวนิตย์–รองปลัดภัทราภรณ์ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัดนวนิตย์ – รองปลัดภัทราภรณ์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลกลาง (Data Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้บริการทางการเกษตรครบวงจร (Agricultural Service Provider) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      โดยที่ประชุมได้ติดตามการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลบริการ e - Service สำหรับบริการด้านการเกษตรพื้นฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม โดยกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจรและขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน ทันสถานการณ์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมข้อมูลเครื่องมือจักรกล อุปกรณ์ทางการเกษตร เพื่อนำมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับรองรับการให้บริการสืบค้นข้อมูล บริการทางการเกษตร และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง