1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร - พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย
11 มิ.ย. 2567
107
0
รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ
รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร - พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย

รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร - พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย

    นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร - พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย โดยมี นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชีวิน อินทรานุกูล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมชลประทาน นักวิชาการ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ซึ่งสามารถสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

 1. ที่ประชุมรับทราบ สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝ่ายร้อยเอ็ด และโครงการฝ่ายยโสธร - พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากฝ่ายยโสธร - พนมไพร จังหวัดยโสธร โดยได้มีมติเห็นชอบและรับรองรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบเพื่อชดเชยเยียวยา (ปี 2543-2547) ในส่วนของค่าเยียวยาผลกระทบและค่าสูญเสียโอกาส

  2. ที่ประชุมรับทราบ แนวทางการพิจารณารายชื่อและพื้นที่ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งผู้แทนกรมชลประทานได้นำเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ และขั้นตอนการดำเนินการ 

 3. ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบ กรอบระยะเวลาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยจะจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายยโสธร - พนมไพร และโครงการฝายธาตุน้อย ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำผลการประชุมรายงานให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางเพื่อใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

  4. ที่ประชุมรับทราบ กรอบระยะเวลาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ประกอบด้วยแผนงานรวม 3 แผน ได้แก่ แผนการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบด้านการชดเชยความเสียหายและเยียวยา แผนการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบด้านสภาพน้ำท่วมและการบรรเทาอุทกภัย และแผนการบริหารจัดการน้ำโครงการ

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง